Αναρτήσεις

ΣτΕ 163/2018 Ακύρωση για τυπικό λόγο και αναπομπή στη διοίκηση: η μη εξέταση των άλλων λόγων της προσφυγής δεν αντίκειται σε κανένα δικαίωμα ή αρχή

Ακύρωση της καταλογιστικής φόρου εισοδήματος πράξης και πράξης επιβολής προστίμου, λόγω μη τήρησης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης και αναπομπή στη διοίκηση για τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Άσκηση εφέσεως από τον προσφεύγοντα για τον λόγο ότι, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος και 40 και 70 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αναπέμφθηκε η υπόθεση στη διοίκηση, δεδομένου ότι, εφόσον με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται η ισότητα των διαδίκων και τους αναγνωρίζονται τα ίδια δικαιώματα και οι ίδιες δικονομικές υποχρεώσεις και, ενώ δεν παρέχεται δικαίωμα δεύτερης προσφυγής από τον ίδιο τον προσφεύγοντα κατά της ίδιας πράξεως ή παραλείψεως, δεν είναι συνταγματικά δίκαιο να παρέχεται δικαίωμα στη φορολογική αρχή να επανέρχεται με έκδοση δεύτερης πράξεως για την ίδια αιτία. Ο λόγος αυτός απερρίφθη με την απόφαση του Εφετείου, με την αιτιολογία ότι η αναπομπή της υπoθέσεως στη φορολογική αρχή δεν στερεί τον προσφεύ…

Ενημερωτική εκδήλωση-συζήτηση για το ασφαλιστικό του ΔΣΠ - 21.2.2018. Ομιλητής Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

Εικόνα
Ενημερωτική εκδήλωση-συζήτηση για το ασφαλιστικό του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών - -21.2.2018. Ομιλητής: Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Προϊστάμενος του Γ' Τμήματος της Νομικής Υπηρεσίας ΕΦΚΑ, Δικηγόρος, Σύμβουλος ΔΣΑ. Συντονιστής: Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Αθανάσιος Ζούπας. Θέμα: "Ασφαλιστικές οφειλές στον ΕΦΚΑ, ρυθμίσεις, ΚΕΑΟ και άλλα ασφαλιστικά ζητήματα"


Φορολογικές παραβάσεις – Παραγραφή – Θεσμός του ουσιαστικού δικαίου – Μη νόμιμη η επιβολή μέτρων διασφάλισης - humanrightscaselaw.gr

παραβάσεων των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και για την επιβολή στον παραβάτη των αναλογούντων φόρων ή/και σχετικών κυρώσεων, όπως προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ., παύει με την παρέλευση της οριζόμενης στο νόμο προθεσμίας παραγραφής, η οποία αποτελεί θεσμό του ουσιαστικού δικαίου (πρβλ. ΣτΕ 1738/2017 Ολομ., 2709/2010, 1930/2006) – Συνακόλουθα, σε περίπτωση τέτοιας παραγραφής, δεν επιβάλλονται νομίμως μέτρα διασφάλισης του συμφέροντος του Δημοσίου προς είσπραξη των φόρων ή/και των σχετικών προστίμων, όπως είναι τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 2523/1997 – Επομένως, σε περίπτωση που πράξη επιβολής προστίμου για παράβαση του Κ.Β.Σ., όπως για έκδοση εικονικού φορολογικού στοιχείου, ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, λόγω παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση και κοινοποίηση τέτοιας πράξης, καθίσταται μη νόμιμη και η συναφής πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (πρβλ. ΣτΕ 1619/2017)

Πρότυπη δίκη (ΠΑ 3/2018) (αίτηση ακυρώσεως απόφασης της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                                                        ΠΡΑΞΗ 2/2018                                  της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Χρήστο Ράμμο, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Δ΄ Τμήματος,Αφού έλαβε υπ΄όψιν:α) το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010,β) την από 07.02.2018 αίτηση (ΠΑ 3/07.02.2018), με την οποία ο Σουλεϊμάν Οζκαϊνακτσί του Γιασάρ ζητεί, κατ΄ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αριθ. καταχ. ΑΚ 3/02.01.2018) αίτηση ακυρώσεως του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το 28118/29.01.2018 δικόγραφο προσθέτων λόγων. Με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 22622/28.12.2017 απόφασης της 3ης Ανεξάρ…

ΣτΕ 2733/2017 (Γ΄Τμήμα) Προστασία τρίτεκνων οικογενειών και άρθρο 21 παρ.5 του Συντάγματος

Επειδή, με την ως άνω διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχεται έντονη υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη για τη λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας για τις πολύτεκνες οικογένειες, με σκοπό την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Χώρας(βλ. Πρακτικά Βουλής επί του Συντάγματος, Συνεδρίαση ΟΘ'/26.4.1975, σελ. 479, 486), χωρίς να επιβάλλεται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Καταλείπεται, αντιθέτως, στον κοινό νομοθέτη η ευχέρεια να σταθμίζει τις εκάστοτε ισχύουσες κοινωνικές συνθήκες και επί τη βάσει αυτών να θεσπίζει, να επεκτείνει ή να περιορίζει τα κατά την κρίση του ληπτέα ευεργετικά μέτρα ειδικής φροντίδας των πολυτέκνων και των μελών των πολύτεκνων οικογενειών (ΣτΕ 902/2016, 987/2014 Ολομ., 2391/2013, 3503/2004). Εξάλλου, από την ως άνω διάταξη δεν επιτάσσεται ούτε η εξομοίωση των τέκνων πολυτέκνων με τους πολύτεκνους γονείς ούτε η ευεργετική μεταχείριση των τέκνων πολυτέκνων σε κάθε ανεξαιρέτως περίπτωση και δη στην περίπτωση προσβάσεως στην τροτοβάθμια εκπαί…